Dụng công nghiên cứu qua hàng chục năm, bằng việc kết hợp tinh hoa y học cổ truyền dân tộc
với các tiến bộ của y học hiện đại